Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2018

het Cuserhuis

praktijk voor Psychotherapie en Coaching

 • Op uw dossier en behandeling is de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing.

1. Behandelgegevens

 • Voor de administratieve en financiele verwerking van uw behandeling is het voor u van belang dat wij op de hoogte zijn van uw gegevens, zoals deze gevraagd worden op uw inschrijfformulier. Elke verandering geeft u tijdig aan ons door, liefst schriftelijk.
 • U heeft de Brochure LVVP 2017 ontvangen en gelezen.
 • 2. Financiele verantwoordelijkheid
 • De therapeuten van het Cuserhuis hebben ervoor gekozen niet onder contract van de verzekeraars te werken, zolang deze organisaties psychotherapeuten belemmeringen opleggen in de uitoefening van het beroep; zowel op het gebied van het afronden van behandelingen als het bepalen van de psychotherapeutische inhoud van de behandeling. Dat betekent dat u niet hoeft te vrezen voor een onverwacht einde van de financiering van de behandeling en dat de behandeling adequaat is afgestemd op uw klachten.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling en/of het psychodiagnostisch onderzoek. De kosten van de behandeling worden 1 jaar na aanvang of aan het einde van de behandeling bij u in rekening gebracht. Het door u te betalen bedrag kunt u declareren bij uw verzekeringsmaatschappij. U krijgt de kosten dan 100% vergoed, wanneer u een restitutiepolis – de z.g. Vrije artsenkeuze polis – bij uw verzekering heeft afgesloten.
 • Indien uw verzekering niet de totale kosten dekt – in het geval u een Naturapolis hebt – bent u verplicht het niet vergoede deel zelf te betalen. Dit kan oplopen tot 33% van de totale kosten.
 • Het is daarom van belang vooraf bij uw verzekering na te gaan of uw polis de behandeling van niet-gecontracteerde psychotherapeuten voor 100% vergoedt. Dit zijn de zogenaamde Restitutie-polissen.
 • No show regeling
 • Zorgverzekeraars vergoeden geen afspraken, waarin de patiënt niet komt opdagen, de zogenaamde No Shows. Dit betekent dat u uw afspraak kosteloos kunt annuleren tot 48 uur voorafgaand aan uw afspraak. Wanneer u niet tijdig afzegt, wordt €75 bij u in rekening gebracht. Dit geldt uiteraard niet bij zeer ernstige omstandigheden, zoals het overlijden van een naast familielid of een plotselinge ziekenhuisopname.

3. Behandeling van kinderen en Jeugdigen tot 18 jaar

Deze praktijk heeft voor het jaar 2018 geen contract afgesloten met de Gemeente Amsterdam en omliggende regiogemeenten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering van Jeugdzorg. Ook voor de behandeling van jeugdige patiënten on- der de 18 jaar gelden de daarvoor bestemde tarieven van de NZA.

(zie de website www.cuserhuis, tab Vergoedingen of de tarieven van de NZA op het Internet.

4. Behandelprocedure

De psychotherapeutische behandeling bestaat uit een aantal onderscheiden stappen,

te beginnen met de Intakefase. Hiervoor worden 2 a 3 gesprekken gepland. Daarna

volgt eventueel een fase met psychodiagnostisch onderzoek, waarin u verzocht kan worden vragenlijsten in te vullen. Op basis van de verzamelde informatie wordt een Diagnose en een Behandelplan aan u voorgelegd, waarin de doelstelling van de behandeling en de werkwijze uiteengezet wordt. Wanneer u akkoord gaat met dit plan begint de behandeling.

 • Het Behandelplan wordt regelmatig, doch in elk geval jaarlijks met u geëvalueerd.
 • Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, stuurt uw behandelaar na de Intakefase bij de start van de behandeling een bericht aan de huisarts omtrent diagnose en voorgesteld behandelplan. Bij beëindiging van de behandeling wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd.
 • In geval van een ROM (Routine Outcome Monitoring) of regelmatige evaluatie van de behandeling wordt u verzocht om op een aantal momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen om de veranderingen/vermindering van uw klachten in beeld te brengen. De uitkomsten van die vragenlijsten worden met u besproken. De uitkomsten kunnen in geanonimiseerde vorm worden gebruikt voor intervisie met collega’s en wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor vragen wij vooraf uw schriftelijke toestemming.
 • De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij of zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts of Arbodienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.
 • Beroepscode & Klachtenreglement: U neemt kennis van onze beroepscodes (zoals vastgesteld door de LVVP) en van ons klachtenreglement (voor meer informatie, zie onze website en brochure)

(opgemaakt: 1 maart 2018, Amstelveen)

Top