Soorten Behandelingen

Soorten Behandelingen

Psychodynamische Therapie

Psychodynamische Therapie of Mentalisation Based Therapy is gericht op relationeel gedrag van mensen en op wat zij daarbij voelen – b.v. angst – en denken – b.v. ik ben eenzaam -. In deze behandelmethode wordt onderzocht en welke mate mensen zich veilig kunnen voelen bij de ander. De Psychodynamische Therapie maakt gebruik van hechtingspatronen, die in de eerste levensjaren worden ontwikkeld en tot uitdrukking komen in het dagelijks gedrag van de client.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie is een behandelmethode, waarin onderzocht wordt door welke gedachten een mens zich in zijn gedrag laat leiden. Onderzocht wordt of het helpende gedachten zijn of gedachten, die er juist voor zorgen dat iemand niet succesvol is of geluk ervaart. CGT wordt vaak ingezet bij het verminderen van angsten en depressies, verslavingen en impulsief gedrag.

Rogeriaanse Therapie

Rogeriaanse Therapie is gericht op het onderzoek van de eigen innerlijke belevingswereld (psyche) van de client. Doel van de behandeling is deze innerlijke belevingswereld te leren kennen met positieve en negatieve kanten en deze te aanvaarden zoals hij is. De client mag zelf de richting van de therapie bepalen en de therapeut stelt zich open voor het verhaal van de client zonder eigen oordeel of behandeldoel. Deze werkvorm wordt ingezet wanneer clienten zich erg geremd voelen of gecontroleerd door de situatie, waarin zij verkeren. De Rogeriaanse grondhouding van de therapeut wordt ook vaak gebruikt in andere therapieen.

Speltherapie

Speltherapie wordt meestal gebruikt om kinderen tot ongeveer 12 jaar te laten vertellen over hun belevingswereld via spel en spelmateriaal met de therapeut. De therapeut is op zoek naar het verhaal dat het kind via het materiaal over zichzelf vertelt. Diagnostiek en behandelinterventies zijn met elkaar verweven.

Ouderbegeleiding (Teach your Children)

Ouderbegeleiding dient niet alleen voor de therapeut als spiegel voor het effect van de interventies van de behandeling, maar tevens om ouders te helpen zelf op een succesvollere manier met hun kind om te gaan. Het doel is om ouders een mogelijkheid te geven hun opvoedings-problemen te bespreken, te leren zelf hun emoties te reguleren en hun evenwicht als ouder te herwinnen.

EMDR

EMDR (eye movement desensitisation reprocessing) is een methode om psychische klachten snel te verminderen. Het wordt ingezet om trauma’s te verwerken -zoals oorlogstrauma’s of misbruik – maar het kan ook heel goed werken om angsten te verminderen of een negatief Zelfbeeld. EMDR wordt ook vaak inde loop van een psychotherapeutische behandeling ingezet als kortdurende specifiek gerichte interventie.

Gedragstherapie

Deze methode is gericht op het aanleren van nieuw gedrag in bestaande situaties, die niet snel veranderd kunnen worden. Het kan gaan om een slaap/waakritme of het opbouwen van assertief gedrag.

Psycho-educatie

Informatie over gedragspatronen en de wijze, waarop deze tot stand komen, wordt in vrijwel iedere behandeling ingezet om clienten de weg te wijzen bij hun werk in de therapie.

Emotion focused werken

Deze werkvorm is in feite een vorm van systeemtherapie, die wordt ingezet in partner relaties.

Systeemtherapie

Deze methode gaat uit van het gegeven dat mensen met elkaar verbonden zijn in een sociale omgeving of groep. Psychologische klachten ontstaan door frustraties en woede over het onbegrip van de ander. Vanuit deze frustraties ontstaat een keten van onderlinge reacties van woede (escalatie) die kan leiden tot ongelukken (grensoverschrijdend gedrag) en depressie of andere psychische klachten, zoals angst of verslaving.
Systeemtherapie neemt de dynamiek van een groep (familie, klas, afdeling) als onderwerp van onderzoek en betrekt alle leden daarvan bij de behandeling. Doel van de behandeling is dat leden van de groep verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn en het welzijn van de andere leden van de groep.

Top